ด่วน นักเรียนได้ 2,000เตรียมรับเ งิน 40,000ต่อเลย

ด่วน นักเรียนได้ 2,000เตรียมรับเ งิน 40,000ต่อเลย

วันที่ 3 ส.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณร ายจ่ ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572

ในกรอบวงเ งิน 181.5 ล้านบ าท เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการ

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความสามารถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเมื่อจบแล้วมีงานทำ

สำหรับเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1,800 คน

และ ปวส. 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยระดับ ปวช. จะได้ทุนละ 30,000 บ าทต่อคนต่อปี และระดับ ปวส. จะได้ทุนละ 40,000 บ าทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ กระทร วงศึกษาธิการ ยังระบุด้วยว่า โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี 2563 มีผู้รับทุนไปแล้วประมาณ 3,900 คน

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความเสี่ ยงอาจจะออกนอกระบบการศึกษา

เนื่องจากประสบปัญห าทางเศร ษฐกิจ เพราะอยู่ในครอบครัวที่มีร ายได้น้อย มีปัญห าทางสังคม

ดังนั้น การสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา มีอาหาร มีที่พักอย่ างเพียงพอ

จะช่วยลดภาระทางเศร ษฐกิจของครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

นอกจากนี้ การรับนักเรี ยน นักศึกษาเข้ามาพักประจำ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการพร้อมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไ ม่เป็นปัญห าของสังคมในระยะย าว.