สินเชื่อ QR รายวัน ธนาคารออมสิน ให้ยืม 30,000 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

สินเชื่อ QR รายวัน ธนาคารออมสิน ให้ยืม 30,000 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวดีสำหรับพ่อค้าเเม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่อยากจะหาสินเชื่อดีๆ สักตัว จากธนาคารที่เชื่อถือได้ มาหมุนเวียนธุรกิจเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับตัวเอง เพราะทางธนาคาร

ออมสินได้ออก สินเชื่อ QR รายวัน

ที่เปิดให้ผู้กู้สามารถกู้เงินได้รายวัน ชำระผ่าน QR Code Payment ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยนี้อย่างที่สุด

สินเชื่อ QR รายวัน จากธนาคารออมสินนี้ จึงเหมาะกับบรรดาพ่อค้าเเม่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก ดีกว่าการไปกู้เงินจาก

หนี้นอกระบบอย่างเเน่นอน ที่สำคัญคือกู้ง่าย ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000

เเค่มีเงื่อนไขสำคัญเดียว คือผู้กู้ที่ประกอบการธุรกิจรายย่อยจะต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่าน QR Code Payment

จำนวน 5% ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี เเละจะต้อง

ไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระรายวันในเเต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน เเละไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกันนั่นเองค่ะ สำหรับพ่อค้าเเม่ขายที่เริ่มสนใจ สินเชื่อ QR รายวัน นี้เเล้ว

เราลองมาดูรายละเอียดของสินเชื่อนี้กันดีกว่าค่ะ

จุดเด่นของ สินเชื่อ QR รายวัน

กู้ง่าย เเค่รับชำระด้วย QR Code ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดเเทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อ QR รายวัน

กรณีขอกู้ครั้งเเรก

1.วงเงินกู้ตั้งเเต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจากร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

กรณีขอกู้ครั้งต่อไป

1.วงเงินกู้ตั้งเเต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจากร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้าบริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงิน

กู้ในครั้งนี้

2.กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เเละอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป เเละวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อ

โครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้

การชำระคืนเงินกู้ สินเชื่อ QR รายวัน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1.วงเงินกู้ตั้งเเต่ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี 36 งวด

2.วงเงินกู้ตั้งเเต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี 60 งวด

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ QR รายวัน

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการฯลฯ

2.เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี

3.สัญชาติไทย

4.มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้

5.ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

เอกสารสำหรับการรับสมัคร

1.เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ได้เเก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest เพื่อใช้ในการพักเงินฝากที่ตัดรายวันไว้รอชำระสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน

3.ตรวจสอบข้อมูลเครดิตCredit Bureau

4.หากมีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ผ่านบัญชีธนาคาร ให้เเนบเอกสารเเสดงรายได้เพิ่มเติม

5.รายการชำระค่าสินค้าบริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องเป็นรายการที่สอดคล้องกับราคาสินค้าบริการที่เชื่อถือได้ ไม่เป็นรายการสร้างยอด

6.รายการรับชำระค่าสินค้าบริการ ที่เป็นรายการสร้างยอด หรือเป็นยอดที่รับชำระตั้งเเต่ 2,000 บาทต่อรายการ จะไม่นำมาคำนวณวงเงินกู้

7.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อธุรกิจห้องเเถว